Planera utbildningen

Här hittar du stöd för att planera och genomföra arbetsmiljöutbildningen i din verksamhet.

Innehåll

Utbildningens upplägg och innehåll

Arbetsmiljöutbildningen genomförs på arbetsplatsen av lokalt utsedda utbildningsledare, och löper över sex halvdagar eller tre heldagar. Vår rekommendation är att dela upp den över lämplig tidsperiod. Sprid gärna ut utbildningen över en längre period med två till fyra veckor mellan träffarna. Tiden mellan utbildningstillfällena är viktig för deltagarnas reflektion och för att koppla de nya kunskaperna till det dagliga arbetet, samt genomföra en uppgift som introduceras i modul 1 och följs upp i modul 6.

Vid behov kan arbetsmiljöutbildningen genomföras på distans. Nedan finns stöd för att förbereda och genomföra utbildningen på distans.

Utbildningsmodul 1 – Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

Kunskapsmål

 1. Ha kännedom om de vanligaste frisk- och riskfaktorerna inom kommuner, regioner och kommunala företag.
 2. Ha kännedom om grundläggande lagar, föreskrifter och avtal som reglerar eller påverkar arbetsmiljöarbetet.
 3. Ha kännedom om samverkan, roller och vem som ansvarar för vad.
 4. Ha grundläggande kunskaper om vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innehåller.
 5. Ha provat på sin roll som chef eller skyddsombud i någon fråga på arbetsplatsen.

Utbildningsmodul 2 – Undersöka arbetsmiljön

Kunskapsmål

 1. Ha kännedom om olika metoder för att undersöka arbetsmiljön.
 2. Ha kännedom om att undersökningar kan göras på olika nivåer i organisationen och med olika fokus.
 3. Ha förstått kopplingen mellan olika undersökningsmetoder och partssamverkan i arbetsmiljöfrågor.
 4. Ha gått igenom hur en skyddsrond kan genomföras med fokus på fysisk, digital eller organisatorisk och social arbetsmiljö.
 5. Ha provat och fått med sig en generell undersökningsmetod som involverar medarbetarna.

Utbildningsmodul 3 – Riskbedöma

Kunskapsmål

 1. Ha kunskap om när riskbedömningar ska göras och vem som ansvarar för vad.
 2. Ha kännedom om hur en risk kan formuleras.
 3. Ha kunskap om hur en riskbedömning går till.
 4. Ha tränat praktiskt på att göra en riskbedömning.
 5. Ha kunskap om de vanligaste riskerna i kommuner, regioner och kommunala företag.
 6. Ha kännedom om vad som skapar ett gott säkerhetsklimat.

Utbildningsmodul 4 – Åtgärda och följa upp

Kunskapsmål

 1. Ha kännedom om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
 2. Ha kännedom om olika typer av åtgärder.
 3. Ha kännedom om hur man kan fokusera på att stärka det friska.
 4. Ha kännedom om arbetsrelaterad stress och hur den kan förbyggas.
 5. Ha kunskap om hur man följer upp åtgärder.
 6. Ha kännedom om vad som bör ingå i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Utbildningsmodul 5 – Roller och ansvar

Kunskapsmål

 1. Ha kännedom om hur arbetsmiljöuppgifterna kan fördelas.
 2. Ha kännedom om skillnaden mellan straffansvar och arbetsmiljöansvar.
 3. Ha kunskap om olika aktörers roller och ansvar.
 4. Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för introduktion på arbetsplatsen.
 5. Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för att rapportera och utreda.
 6. Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 7. Ha kännedom om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering.

Utbildningsmodul 6 – Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Kunskapsmål

 1. Ha kunskap om förutsättningar för fungerande samverkan.
 2. Ha kunskap om vad ett system för samverkan i arbetsmiljöfrågor kan bestå av.
 3. Ha kunskap om vilka frågor som hanteras i skyddskommittén och samverkansgruppen.
 4. Ha kännedom om hur en arbetsmiljöfråga kan röra sig i systemet för samverkan i arbetsmiljöfrågor.
 5. Ha kunskap om vad lagstiftningen säger om samverkan.
 6. Ha kännedom om centrala och eventuellt lokala samverkansavtal.

Utbildningsledare

Genomför i samverkan

Du som ska leda utbildningen utses lokalt och kan vara chef, skyddsombud, arbeta med HR-frågor eller inom företagshälsovården. Utbildningen hålls med fördel i samverkan, det vill säga av någon som representerar arbetsgivaren och en som representerar arbetstagarna.

Din uppgift

Det är bra om du har grundläggande kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, som innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp. Du behöver inte ha lång erfarenhet av att leda utbildningar, det viktigaste är att du tycker om att leda grupper. Din uppgift är att:

 • Planera utbildningsdagen
 • Bjuda in deltagarna
 • Vägleda dem genom utbildningsdagen
 • Följa upp utbildningsdagen

Förberedelser

Förbered dig och utbildningsdagen

Planering och förberedelse skapar goda förutsättningar för en lyckad utbildning. Här följer några saker som är bra att tänka på.

Anpassa utbildningen efter era behov

Arbetsmiljöutbildningen är framtagen för verksamheter i kommuner, regioner och kommunala företag. Komplettera gärna med lokalt material för att anpassa utbildningen till er verksamhet och den aktuella gruppens behov.

Även om utbildningen främst riktar sig till chefer och skyddsombud kan delar av utbildningen även användas för att öka medvetenheten om systematiskt arbetsmiljön bland medarbetare. Valda delar kan också användas för att öka kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete hos den högsta ledningen (politiker och tjänstemän) i kommunen, regionen och det kommunala företaget.

Tidsuppskattning

En utbildningsmodul genomförs under en halv dag inklusive raster, och allra bäst vid ett och samma tillfälle. Planera tidsåtgång för utbildningens olika delar. Hur lång tid varje del kommer att ta beror på hur stor gruppen är, hur behoven ser ut och om ni kompletterat med eget material. Det finns ett körschema och planeringsstöd att ta hjälp av.

Eftersom dialog är ett återkommande inslag i utbildningen är det ibland nödvändigt att bryta viktiga och spännande samtal för att hinna igenom det som är planerat. Då är det bra att parkera dessa frågor och ta med dem till ett annat sammanhang.

Tänk gärna enligt tre P:
Planera upplägget efter era förutsättningar.
Prioritera innehållet efter era behov.
Parkera viktiga frågor som kommer upp under utbildningen och som inte hinns med. Ta dem vid ett annat tillfälle.

Tekniska förberedelser

Utbildningsdagen bygger på att ni är uppkopplade, kontrollera därför att den tekniska utrustningen finns och fungerar. Om gruppen är större än 2–3 personer behöver du en projektor och högtalare, annars räcker det med en stor skärm med inbyggda högtalare. Observera att utbildningen bäst visas i helskärmsläge.

Utbildningen är utvecklad för att fungera i:

 • Internet Explorer 11 och uppåt
 • Google Chrome
 • Edge
 • Safari Iphone och Ipad
 • Chrome Android i telefon och läsplatta

Utvärdera utbildningen

Hjälp oss att bli bättre! Synpunkter från dig som utbildningsledare och de som gått utbildningen är värdefullt för vidareutveckling av arbetsmiljöutbildningen.

Deltagarnas utvärdering

Låt deltagare som gått alla sex utbildningsmoduler fylla i utvärderingen individuellt från egen telefon eller dator. Planera utvärderingen som en del av avslutningen i modul 6. Deltagarna får tillgång till utvärderingen via en länk som du kan skicka ut i samband med sista utbildningstillfället. Här finns utvärderingen för deltagare.

Utbildningsledarens utvärdering

Som utbildningsledare fyller du i en egen utvärderingsenkät. Observera att utbildningen inte ska utvärderas förrän du har genomfört alla sex moduler.
Här är utvärderingen för utbildningsledare.

Grupp_B_erfarenhetsutbyte-1024x638

Stöd i förberedelsen för fysiska träffar

Här finns material som kan vara ett stöd i förberedelsen av utbildningsdagar som genomförs på plats vid ett fysiskt möte.

Dator_Red_200x200

Stöd i förberedelsen för genomförande på distans

Här finns material som kan vara ett stöd i förberedelsen av utbildningsdagar som genomförs med deltagare på distans.

Material för nedladdning

Här hittar du körschema för respektive utbildningsmodul och andra dokument du behöver för att genomföra arbetsmiljöutbildningen. Gå igenom varje modul innan utbildningsdagen och se om du behöver skriva ut något utbildningsmaterial till deltagarna i förväg.

Så gör andra

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Digital arbetsmiljöutbildning – här är receptet

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning går utmärkt att köra digitalt. I Region Västernorrland har de finslipat både teknik och pedagogik.

Fler riskbedömningar efter utbildningen

Gemensamma riskbedömningar mellan olika verksamheter är ett resultat av arbetsmiljöutbildningen i Skövde kommun.

3 sätt att gå vidare

Hur når man nya chefer och skyddsombud med arbetsmiljöutbildning över tid? Läs om hur Karlskrona, Ekerö och Umeå löser det.

Arbetsmiljö är alla de där små sakerna

När deltagarna i Kinda kommun redovisar sin hemuppgift blir det tydligt vilken styrka det är att få kunskap om hur man kan arbeta mer systematiskt för att förbättra vardagen på arbetet.

”Nu vet vi hur vi ska göra vårt arbetsmiljöarbete”

I Härnösand går kommunens alla chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Det har skapat tydligare roller i arbetsmiljöarbetet.