Vanliga frågor och svar

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Under den rådande situationen med coronapandemin kan genomförandet av arbetsmiljöutbildningen behöva anpassas för att minimera smittrisk genom att:

 • Planera och gör en riskbedömning av utbildningstillfället med hänsyn till smittrisker.
 • Minska antalet deltagare i utbildningsgrupperna.
 • Möblera så att avstånd med 1,5-2 meter kan hållas mellan deltagarna.
 • Uppmana till god handhygien och erbjuda handsprit.
 • Anpassa lunch och kaffepauser till rådande situation.
 • Städa lokalerna extra noga innan och efter utbildningsdagen.

Om utbildningen behöver genomföras utan fysiska träffar kan någon digital mötesplattform användas för gemensamma genomgångar och dialog i mindre grupper. Detta kan kombineras med att lämpliga delar av arbetsmiljöutbildningen, som exempelvis filmer och vissa teoriavsnitt, gås igenom individuellt.

Läs mer i artiklarna ”Så kör ni arbetsmiljöutbildningen på distans” och ”Digital arbetsmiljöutbildning – här är receptet”.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommuner, regioner och kommunala företag. Bakom framtagandet av utbildningen står de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Arbetsmiljöutbildning är kostnadsfri och genomförs på arbetsplatsen av lokalt utsedda utbildningsledare.

Utbildningen bygger främst på Arbetsmiljölagen (AML) 1977:1160 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

Utbildningen är uppdelad i sex utbildningsmoduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips och råd för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul 1 introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul 6.

Utbildningen ger de grundläggande kunskaper som behövs för att:

 • Ta sitt ansvar som chef och som skyddsombud enligt arbetsmiljölagen.
 • Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.
 • Integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete.
 • Förebygga och hantera risker på den egna arbetsplatsen.
 • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi.
 • Få chefer, skyddsombud och medarbetare involverade och att samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Läs om kunskapsmålen för respektive utbildningsmodul på planerasidan.

De nya föreskrifterna finns med i utbildningen där det är relevant. Texter och begrepp är anpassade att harmoniera med föreskrifterna.

Med Suntarbetslivs OSA-utbildning får chefer och skyddsombud gemensam bas för att arbeta med OSA i vardagen.

Med Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen får ni stöd för att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA, på arbetsplatsen. Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och hjälper er att uppfylla kunskapskraven i föreskrifterna.

 • Den är anpassad för och skapad för just kommuner, regioner och kommunala företag.
 • Chefer och skyddsombud ska gå utbildningen tillsammans. Det skapar förutsättningar för ett arbetsmiljöarbete i samverkan.
 • Materialet tillhandahålls kostnadsfritt.
 • Utbildningen är tillgänglig via webben och kan därför hållas uppdaterad och aktuell över tid.
 • Utbildningen genomförs vid fysiska träffar i egen regi, så ingen behöver resa någonstans.
 • Utbildningsledarna utses lokalt i er egen organisation, vilket ger möjlighet att knyta utbildningen till den lokala verksamheten och de utmaningar som finns hos er. Syftet med det är att ge en långsiktig positiv utveckling av det egna systematiska arbetsmiljöarbetet.

Utbildningsmaterialet är helt kostnadsfritt och tillgängligt via webben suntarbetsliv.se

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete. Delar av utbildningen kan också användas för att höja kunskapen om arbetsmiljöfrågor bland medarbetare och även för att öka kunskapen hos högsta ledningen, exempelvis politiker och högre tjänstemän.

Ett arbetsmiljöarbete som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har störst möjlighet att bli framgångsrikt på lång sikt. Utbildningen är därför utformad för att skapa en gemensam bas för chefer och skyddsombud i arbetet för en frisk arbetsplats.

Ja, vi rekommenderar att chefer och skyddsombud återkommande får utbildning så de får repetera sina kunskaper och får veta vad som är nytt vad gäller lagar och föreskrifter. Det är också bra att de som i en organisation har roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet har gått utbildning tillsammans och därmed lärt sig samma begrepp och arbetssätt. Det underlättar samarbete och målstyrning.

Utbildningen anordnas i egen regi vid fysiska träffar i valfri lokal. Det krävs internetuppkoppling i lokalen.

Vilka möjligheter lokalen erbjuder varierar. Utgå från tillgängliga lokaler och gruppstorlek och gör det bästa av möbleringen. Med en bra möblering går det att uppmuntra diskussion och dialog. Sträva därför efter att ha en möblering som är kontaktskapande.

Antalet deltagare rekommenderas vara 8-20 personer för att på bästa sätt ta till vara potentialen i utbildningens gruppmetodik. Det går självfallet bra att genomföra med färre eller fler personer också genom att göra anpassningar. I körschemat till respektive utbildningsmodul och i instruktioner till de olika övningarna finns förslag till anpassning.

Tänk på att dela upp i smågrupper vid övningar och diskussioner så att alla blir delaktiga. Det är viktigt för lärandet.

Vi rekommenderar att man går alla utbildningsmoduler för att få en gemensam bas för ett systematiskt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Varje modul kan även användas fristående.

Utbildningen leds av lokala utbildningsledare som organisationen själva utser. Det är bra om dessa har viss kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningsledarna förbereder genomförandet med hjälp av vägledningsmaterial på sidan Planera utbildningen. På den sidan finns utbildningens syfte beskrivet och olika pedagogiska och praktiska tips.

Rekommendationen är att de lokala utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. Som komplement till detta kan företagshälsovården involveras. Vid något utbildningstillfälle är det också önskvärt att ansvariga chefer medverkar.

Det rekommenderade upplägget är att utbildningen löper över sex halvdagar inklusive pauser, som även kan organiseras som tre heldagar. Räkna med tre timmars effektiv utbildningstid per utbildningsmodul. Cirka två timmar tillkommer för uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten.

Observera att det finns mer innehåll i utbildningen än som ryms i tiderna som anges ovan. Det är därför viktigt att utbildningsledarna förbereder och planerar vilka delar som ska ägnas mer respektive mindre tid vid respektive tillfälle. Era behov styr vad som prioriteras.

Tiden mellan utbildningstillfällena är viktig för deltagarnas reflektion och för att koppla de nya kunskaperna till det dagliga arbetet. Sprid gärna ut utbildningen över en längre period med två till fyra veckor mellan träffarna.

Det finns flera sätt att anpassa arbetsmiljöutbildningen till den egna verksamhetens behov. Till exempel genom att:

 • Prioritera vilka delar i utbildningen som får mer tid än andra.
 • Vilka dialogfrågor som känns mest relevanta och aktuella.
 • Ta med egna lokala policydokument, rutiner och checklistor som används i arbetsmiljöarbetet.

I körschemat till respektive utbildningsmodul finns tips om var det är lämpligt att anpassa efter lokala förutsättningar.

Ni behöver ha tillgång till internet vid alla utbildningstillfällen för att kunna använda materialet.

Vi rekommenderar att du använder till exempel Google Chrome som kostnadsfritt kan laddas ner till din dator.

Internet Explorer är en webbläsare som är på väg att försvinna från marknaden och tillverkaren har därför slutat komma med uppdateringar. Det betyder att vissa delar i utbildningen kan se konstiga ut i Explorer.

Utbildningen är endast tillgänglig i webbläsare. Tack vare det kan Suntarbetsliv löpande hålla innehållet uppdaterat och aktuellt. Det gör också att det inte finns olika versioner spridda som kan innehålla gammal information eller saknar den funktionalitet och pedagogiska form som kännetecknar Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Det enklaste sättet att anpassa innehållet vid utbildningstillfället är att tillfälligt lämna webbläsarfönstret/-fliken för att visa t.ex. er verksamhets material och dokument och därefter återgå till modulen och fortsätta i utbildningsflödet. Utbildningsledaren kan använda de körscheman som finns på sidan ”Planera utbildningen” för att planera in när det kompletterande lokala materialet ska presenteras.

Suntarbetsliv har tagit fram arbetsmiljöutbildningen på uppdrag av de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Dessa parter driver tillsammans Suntarbetsliv.

Suntarbetsliv arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommuner, regioner och kommunala företag kunskaper och verktyg för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet. Det görs genom att samla in och förmedla kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser.

På Suntarbetslivs webbplats hittar du bland annat:

 • Konkreta verktyg som stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats.
 • Artiklar från arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag.
 • Forskning i form av artiklar och rapporter med undersökningar och resultat.

Utbildningen är kvalitetssäkrad av de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, andra sakkunniga och representanter för målgruppen.

Upplägget bygger på etablerad teori kring vuxnas lärande. Utbildningen kombinerar teori och dialog med praktiska övningar.

Utbildningen kan anpassas efter lokala behov genom förberedelser, för att ge deltagarna möjlighet att känna igen sig och relatera till sin egen arbetsmiljö.

Utbildningen är handlingsinriktad och skapar riskmedvetenhet och förståelse för hur man kan arbeta förebyggande i vardagen och vid förändringar.

Alla filmer är textade. Du kan enkelt välja om du vill visa filmen med eller utan textning genom att klicka på ikonen för textning i YouTubes uppspelningsfönster.
SA_youtube-textning

Alla poddavsnitt kan skrivas ut i textform.

I utformningen av utbildningen har extra hänsyn tagits till att kontrasten mellan text och bakgrund ska vara god.

Arbetsmiljöutbildningen uppdateras löpande mot bakgrund av exempelvis ändringar i lagar och avtal samt återkoppling från användare etc.

Ge gärna återkoppling kring önskemål och förbättringar. Målet är att utbildningen ska bli så relevant och användbar som möjligt för din verksamhet i kommun, region och kommunalt företag.

Under september 2020 har följande uppdateringar gjorts:

 • Ny reviderad startsida.
 • Ny reviderad sida ”Planera utbildningen”.
 • Ny film ”Tidiga signaler på osund stress” (utbildningsmodul 4, del 6).
 • Ny film ”Vad är OSA” (utbildningsmodul 5, del 7).
 • Reviderat innehåll ”System för samverkan i arbetsmiljöfrågor” (utbildningsmodul 6, del 2).
 • Ny film ”En arbetsmiljöfrågas väg” (utbildningsmodul 6, del 3).

Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.
Medverkar i:

Malin Lohela Karlsson, forskare och arbetshälsoekonom, Karolinska Institutet.
Medverkar i:

Paula Liukkonen, docent i företagsekonomi och miljöekonomi, Stockholms Universitet och Tammerfors tekniska Universitet.
Medverkar i:

Birgitta Södergren, docent och organisationsforskare, IPF Institutet för personal- och företagsutveckling, Uppsala Universitet.
Medverkar i: