Vanliga frågor och svar

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Allmänt

Nu finns en ny förbättrad version av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Syftet med uppdateringen har varit att göra den ännu mer attraktiv och användarvänlig. Förbättringar i sammanfattning:

Nytt och utökat innehåll

 • Alla filmer nya eller uppdaterade.
 • Anpassat till Arbetsmiljöverkets regelförnyelse 2025.
 • Kunskapstester för deltagarna.

Mer flexibelt och anpassningsbart

 • Fristående, tidsatta lektioner.
 • Enkelt att anpassa och komplettera efter verksamhet.

Bättre stöd för utbildningsledare

 • Stöd att planera.
 • Talarstöd att utgå från.
 • Lättanvänt presentationsläge.

Bättre upplevelse för deltagarna

 • Visuellt bättre.
 • Tydligare bilder.
 • Material att använda efter utbildningen.

Innehållet i utbildningen är uppdelat i sex temaområden/moduler. Det finns material för fyra timmar per modul, inklusive pauser. Om deltagarna går en arbetsmiljöutbildning för allra första gången bör allt material användas för att säkerställa grundkunskaperna i SAM.

Två moduler har slagits samman och en ny har tillkommit:

 1. Introduktion till SAM
 2. Roller, ansvar och samverkan (tidigare två moduler)
 3. Undersöka arbetsmiljön
 4. Risker och riskbedömning
 5. Åtgärder och följa upp
 6. Arbetsanpassning och rehabilitering (ny)

Det gamla utbildningsmaterialet här kommer att finnas kvar under en begränsad tid. Det tas bort permanent den 30 september 2024. Sidorna uppdateras inte och kan innehålla faktafel.

Här finns den nya versionen av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundläggande utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete speciellt framtagen för kommuner, regioner och kommunala företag. Bakom framtagandet av utbildningen står de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Arbetsmiljöutbildning är kostnadsfri och genomförs på arbetsplatsen av lokalt utsedda utbildningsledare.

Utbildningen bygger främst på Arbetsmiljölagen (AML) 1977:1160 och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

Utbildningen leds av lokala utbildningsledare som organisationen själva utser. Det är bra om dessa har viss kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningsledarna förbereder genomförandet med hjälp av vägledningsmaterial på sidan Planera utbildningen.

Rekommendationen är att de lokala utbildningsledarna jobbar i par, där den ena personen företräder arbetsgivaren och den andre företräder arbetstagarna i det lokala arbetsmiljöarbetet. Som komplement till detta kan företagshälsovården involveras. Vid något utbildningstillfälle är det också önskvärt att ansvariga chefer medverkar.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är framtagen för att chefer och skyddsombud ska få kunskaper i praktiskt arbetsmiljöarbete. Delar av utbildningen kan också användas för att höja kunskapen om arbetsmiljöfrågor bland medarbetare och även för att öka kunskapen hos högsta ledningen, exempelvis politiker och högre tjänstemän. Då kan till exempel modul 1, 4 och 5 vara lämpliga att utgå ifrån.

Ett arbetsmiljöarbete som bedrivs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har störst möjlighet att bli framgångsrikt på lång sikt. Utbildningen är därför utformad för att skapa en gemensam bas för chefer och skyddsombud i arbetet för en frisk arbetsplats.

Utbildningen är uppdelad i sex utbildningsmoduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till varje modul finns ett körschema. Det finns också stödmaterial med pedagogiska tips och råd för att förbereda och genomföra utbildningen. I modul 1 introduceras en uppgift som ska genomföras på den egna arbetsplatsen. Uppgiften följs upp i modul 6.

Utbildningen ger de grundläggande kunskaper som behövs för att:

 • Ta sitt ansvar som chef och som skyddsombud enligt arbetsmiljölagen.
 • Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.
 • Integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete.
 • Förebygga och hantera risker på den egna arbetsplatsen.
 • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi.
 • Få chefer, skyddsombud och medarbetare involverade och att samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Läs om kunskapsmålen för respektive utbildningsmodul på planerasidan.

Utbildningsmaterialet är helt kostnadsfritt och tillgängligt via webben suntarbetsliv.se

Suntarbetsliv har tagit fram arbetsmiljöutbildningen på uppdrag av de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Dessa parter driver tillsammans Suntarbetsliv.

Om innehållet i utbildningen

Utbildningen är uppdelad i sex utbildningsmoduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den ger de grundläggande kunskaper som behövs för att:

 • Ta sitt ansvar som chef och som skyddsombud enligt arbetsmiljölagen.
 • Arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.
 • Integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i sitt dagliga arbete.
 • Förebygga och hantera risker på den egna arbetsplatsen.
 • Förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi.
 • Få chefer, skyddsombud och medarbetare involverade och att samverka i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Läs om kunskapsmålen för respektive utbildningsmodul på planerasidan.

De nya föreskrifterna finns med i utbildningen där det är relevant. Texter och begrepp är anpassade att harmoniera med föreskrifterna.

För en fördjupande utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö rekommenderas OSA-utbildningen. Där får chefer och skyddsombud en gemensam bas för att arbeta med OSA i vardagen.

Vi rekommenderar att deltagarna går samtliga utbildningsmoduler. Då kan de tillgodogöra sig kunskap och verktyg för att kunna arbeta i enlighet med sitt arbetsmiljöansvar och bidra till organisationens systematiska arbetsmiljöarbete.

Det finns flera sätt att anpassa arbetsmiljöutbildningen till den egna verksamhetens behov. Här är några exempel:

 • Prioritera vilka delar i utbildningen som får mer tid än andra.
 • Vilka dialogfrågor som känns mest relevanta och aktuella.
 • Ta med egna lokala policydokument, rutiner och checklistor som används i arbetsmiljöarbetet.

I körschemat till respektive utbildningsmodul finns tips om var det är lämpligt att anpassa efter lokala förutsättningar.

Utbildningen är kvalitetssäkrad av de fackliga organisationerna i samverkan med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, andra sakkunniga och representanter för målgruppen.

Vi rekommenderar att utbildningsmodulerna genomförs i föreslagen nummerordning. Då följer man processen i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

De kan också genomföras fristående beroende på gruppens och verksamhetens utbildningsbehov.

Alla filmer är textade. Du kan enkelt välja om du vill visa filmen med eller utan textning genom att klicka på ikonen för textning i YouTubes uppspelningsfönster.

Vid behov kan man också välja automatgenererade undertexter på annat språk. (Kvaliteten på dessa kan variera).
SA_youtube-textning

Alla poddavsnitt kan skrivas ut i textform.

I utformningen av utbildningen har extra hänsyn tagits till att kontrasten mellan text och bakgrund ska vara god.

Att anordna utbildningen

Ja, det går bra. På sidan Planera utbildningen hittar du stöd för att förbereda och genomföra Arbetsmiljöutbildningen på distans.

Här finns pedagogiska tips och metoder för att leda utbildningen på distans. Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på att variera formerna, ha många pauser och att ha metoder för att involvera deltagarna.

Vi rekommenderar 8-20 personer för att på bästa sätt ta till vara potentialen i utbildningens gruppmetodik. Det går självfallet bra att genomföra med färre eller fler personer också genom att göra anpassningar. I körschemat till respektive utbildningsmodul och i instruktioner till de olika övningarna finns förslag till anpassning.

Dela upp i smågrupper vid övningar och dialogpunkter så att alla blir delaktiga. Det är viktigt för lärandet.

Det rekommenderade upplägget är sex halvdagar inklusive pauser, som även kan organiseras som tre heldagar. Räkna med tre timmars effektiv utbildningstid per utbildningsmodul. Cirka två timmar tillkommer för uppgiften som är kopplad till den egna verksamheten.

Vid genomförande digitalt på distans rekommenderar vi inte att använda heldagar. Sträva istället efter så korta och varierade pass som möjligt.

Observera att det finns mer innehåll i utbildningen än som ryms i tiderna som anges ovan. Det är därför viktigt att utbildningsledarna förbereder och planerar vilka delar som ska ägnas mer respektive mindre tid vid respektive tillfälle. Era behov styr vad som prioriteras.

Tiden mellan utbildningstillfällena är viktig för deltagarnas reflektion och för att koppla de nya kunskaperna till det dagliga arbetet. Sprid gärna ut utbildningen över en längre period med två till fyra veckor mellan träffarna.

Ja, vi rekommenderar att chefer och skyddsombud återkommande får utbildning så de får repetera sina kunskaper och får veta vad som är nytt vad gäller lagar och föreskrifter. Det är också bra att de som i en organisation har roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet har gått utbildning tillsammans och därmed lärt sig samma begrepp och arbetssätt. Det underlättar samarbete och målstyrning.

När nya chefen eller skyddsombudet går utbildningen – låt gärna denne göra hemuppgiften i modul 1 tillsammans med sin chef eller sitt skyddsombud på arbetsplatsen, även om den personen gått utbildningen tidigare. På så sätt påbörjas ett naturligt samarbete kring arbetsmiljöarbetet.

Ja, det kan göra att deltagarna berikar varandra med tips och inspiration kring hur andra gör och tänker. Att skapa en mix av chefer och skyddsombud är också bra i syfte att få med olika perspektiv.

Utbildningen är endast tillgänglig i webbläsare. Tack vare det kan Suntarbetsliv löpande hålla innehållet uppdaterat och aktuellt. Det gör också att det inte finns olika versioner spridda som kan innehålla gammal information eller saknar den funktionalitet och pedagogiska form som kännetecknar Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Det enklaste sättet att anpassa innehållet vid utbildningstillfället är att tillfälligt lämna webbläsarfönstret/-fliken för att visa t.ex. er verksamhets material och dokument och därefter återgå till modulen och fortsätta i utbildningsflödet. Utbildningsledaren kan använda de körscheman som finns på sidan ”Planera utbildningen” för att planera in när det kompletterande lokala materialet ska presenteras.

Väljer ni ändå att flytta ut materialet från webben finns det några saker att tänka på för att det ska bli rätt:

 1. Vid användning av innehåll som text, bild, illustrationer, filmer och poddinslag i andra sammanhang ska källa alltid anges med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, utbildningsmodul X samt datum när innehåll hämtades från https://arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se/
 2. Vid användning av egna lärplattformar, LMS, kan endast länkning ske till Arbetsmiljöutbildningen.
 3. Bilder och illustrationer får bara användas till den text som det är tänkt.
 4. Lyfts delar av eller hela Arbetsmiljöutbildningen in i annan utbildningslösning, så var noga med att regelbundet stämma av att aktuell version används.

Suntarbetsliv har alla rättigheter till innehållet. Kolla gärna med oss om du är osäker!

Utbildningen anordnas i egen regi vid fysiska träffar i valfri lokal. Det krävs internetuppkoppling.

Här kan du ladda ned ett förankringsunderlag som består av en PowerPoint-presentation och ett talarstöd.

Ibland kan genomförandet av arbetsmiljöutbildningen behöva anpassas för att minimera smittrisk. Det kan göras genom att anpassa de fysiska träffarna eller genom att välja ett helt digitalt upplägg.

Fysiska träffar – att tänka på

 • Planera och gör en riskbedömning av utbildningstillfället med hänsyn till smittrisker.
 • Minska antalet deltagare i utbildningsgrupperna.
 • Möblera så att avstånd med 1,5-2 meter kan hållas mellan deltagarna.
 • Uppmana till god handhygien och erbjuda handsprit.
 • Anpassa lunch och kaffepauser till rådande situation.
 • Städa lokalerna extra noga innan och efter utbildningsdagen.

Digitala träffar – att tänka på

Använd en digital mötesplattform för gemensamma genomgångar och dialog i mindre grupper. Detta kan kombineras med att lämpliga delar av arbetsmiljöutbildningen, som exempelvis filmer och vissa teoriavsnitt, gås igenom individuellt.

På sidan Planera utbildningen under ”Stöd för förberedelser” hittar du underlag för hur ni kan planera de digitala träffarna.

Läs också mer i artiklarna ”Så kör ni arbetsmiljöutbildningen på distans” och ”Digital arbetsmiljöutbildning – här är receptet”.

Tekniska frågor

Vi rekommenderar att du använder till exempel Google Chrome som kostnadsfritt kan laddas ner till din dator.

Internet Explorer är en webbläsare som är på väg att försvinna från marknaden och tillverkaren har därför slutat komma med uppdateringar. Det betyder att vissa delar i utbildningen kan se konstiga ut i Explorer.

Frågor om rättigheter

Kommuner, regioner och kommunala företag får använda hela, eller delar av, Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i sina egna utbildningslösningar.
Tänk på detta för att det ska bli rätt:

 1. Vid användning av innehåll som text, bild, illustrationer, filmer och poddinslag i andra sammanhang ska källa alltid anges med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, utbildningsmodul X samt datum när innehåll hämtades från https://arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se/
 2. Vid användning av egna lärplattformar, LMS, kan endast länkning ske till Arbetsmiljöutbildningen.
 3. Bilder och illustrationer får bara användas till den text som det är tänkt.
 4. Lyfts delar av eller hela Arbetsmiljöutbildningen in i annan utbildningslösning, så var noga med att regelbundet stämma av att aktuell version används.

Suntarbetsliv har alla rättigheter till innehållet. Kolla gärna av med oss om du är osäker!

Suntarbetslivs Arbetsmiljöutbildning får inte användas i kommersiella sammanhang. Suntarbetsliv har alla rättigheter till innehållet. Kolla gärna med oss om du är osäker.
En verksamhet inom kommuner, regioner och kommunala företag kan dock välja att anlita exempelvis företagshälsovård eller annan resurs för att få hjälp med genomförandet.

Vid användning av innehåll som text, bild, illustrationer, filmer och poddinslag i andra sammanhang ska källa alltid anges med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, utbildningsmodul X samt datum när innehåll hämtades från https://arbetsmiljoutbildning.suntarbetsliv.se/