Engagemanget växer med kunskap

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang. Det är exempel på effekten av att alla chefer och skyddsombud i Vindelns kommun gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöutbildningen för kommun- och regionsektorn

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns stora fördelar med ett aktivt arbetsmiljöarbete. Men hur gör man för att komma igång? Börja med att göra vår grundutbildning!

Chefer och skyddsombud går tillsammans

När chef och skyddsombud får samma kunskap samtidigt, skapas en gemensam bas för arbetsmiljöarbetet. Det ger bäst förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågor.

Framtagen gemensamt av parterna

Arbetsmarknadens parter har enats om innehållet och kvalitetssäkrat utbildningen tillsammans med experter och forskare. Den har också testats av flera verksamheter i kommun- och regionsektorn innan lansering.

Utbildningen i korthet

Startar dialog!

Det är viktigt att olika perspektiv möts, erfarenheter byts och att det finns tillfälle att reflektera kring den egna verksamheten. Därför är dialogen central i utbildningens utformning. Dialog bidrar till både utveckling och lärande.

Korta steg mellan teori och praktik!

Teori och praktik varvas med exempel på hur andra har löst sina utmaningar. På så sätt hamnar utbildningen nära vardagen och verksamheten. Deltagarna får praktiska verktyg för att börja tillämpa kunskaperna direkt.

Film förklarar och gör levande!

Film används för att pedagogiskt levandegöra teorin. Allt från att visa vardagliga utmaningar på arbetsplatsen till att förklara det komplexa. Forskare intervjuas också om varför det är viktigt att jobba förebyggande.

Anpassat för er!

Utbildningen är flexibel och kan anpassas efter er verksamhet. Det kan till exempel göras genom att använda egna policys och rutiner för igenkänning och relevans hos deltagarna.

Efter utbildningen kommer alla deltagare ha fått kunskap om att:

  • ta sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen
  • arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö
  • integrera det systematiska arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet
  • förebygga och hantera risker på arbetsplatsen
  • förstå kopplingen mellan arbetsmiljö, verksamhetsutveckling och ekonomi
  • involvera chefer, skyddsombud och medarbetare i samverkan kring det dagliga arbetsmiljöarbetet

Här hämtar du broschyr och presentation om arbetsmiljöutbildningen!