Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Gemensam bas för chefer och skyddsombud

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor. En god arbetsmiljö medför också engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Men hur gör man för att få till en god arbetsmiljö? Det får du veta här i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning – speciellt anpassad för kommun- och regionsektorn.

Modul 1

Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete

Här lär du dig att påbörja eller förbättra ett befintligt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Kunskapsmål
 1. Ha kännedom om de vanligaste frisk- och riskfaktorerna inom kommun- och regionsektorn.
 2. Ha kännedom om grundläggande lagar, föreskrifter och avtal som reglerar eller påverkar arbetsmiljöarbetet.
 3. Ha kännedom om samverkan, roller och vem som ansvarar för vad.
 4. Ha grundläggande kunskaper om vad det systematiska arbetsmiljöarbetet innehåller.
 5. Ha provat på sin roll som chef eller skyddsombud i någon fråga på arbetsplatsen.

Modul 2

Undersöka arbetsmiljön

Här lär du dig att undersöka din arbetsmiljö med lämpliga metoder.
Kunskapsmål
 1. Ha kännedom om olika metoder för att undersöka arbetsmiljön
 2. Ha kännedom om att undersökningar kan göras på olika nivåer i organisationen och med olika fokus.
 3. Ha förstått kopplingen mellan olika undersökningsmetoder och partssamverkan i arbetsmiljöfrågor.
 4. Ha gått igenom hur en skyddsrond kan genomföras med fokus på fysisk, digital eller organisatorisk och social arbetsmiljö.
 5. Ha provat och fått med sig en generell undersökningsmetod som involverar medarbetarna.

Modul 3

Riskbedöma

Här lär du dig att undersöka risker i arbetsmiljön och medverka till att arbeta förebyggande.
Kunskapsmål
 1. Ha kunskap om när riskbedömningar ska göras och vem som ansvarar för vad.
 2. Ha kännedom om hur en risk kan formuleras.
 3. Ha kunskap om hur en riskbedömning går till.
 4. Ha tränat praktiskt på att göra en riskbedömning.
 5. Ha kunskap om de vanligaste riskerna i kommun- och regionsektorn.
 6. Ha kännedom om vad som skapar ett gott säkerhetsklimat.

Modul 4

Åtgärda och följa upp

Här lär du dig att överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
Kunskapsmål
 1. Ha kännedom om samband mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.
 2. Ha kännedom om olika typer av åtgärder.
 3. Ha kännedom om hur man kan fokusera på att stärka det friska.
 4. Ha kännedom om arbetsrelaterad stress och hur den kan förbyggas.
 5. Ha kunskap om hur man följer upp åtgärder.
 6. Ha kännedom om vad som bör ingå i den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.

Modul 5

Roller och ansvar

Här lär du dig mer om vilket ansvar du som chef eller skyddsombud har i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kunskapsmål
 1. Ha kännedom om hur arbetsmiljöuppgifterna kan fördelas.
 2. Ha kännedom om skillnaden mellan straffansvar och arbetsmiljöansvar.
 3. Ha kunskap om olika aktörers roller och ansvar.
 4. Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för introduktion på arbetsplatsen.
 5. Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för att rapportera och utreda.
 6. Ha kunskap om arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
 7. Ha kännedom om arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering.

Modul 6

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Här lär du dig att utveckla arbetsmiljön och verksamheten genom samverkan.
Kunskapsmål
 1. Ha kunskap om förutsättningar för fungerande samverkan.
 2. Ha kunskap om vad ett system för samverkan i arbetsmiljöfrågor kan bestå av.
 3. Ha kunskap om vilka frågor som hanteras i skyddskommittén /samverkansgruppen.
 4. Ha kännedom om hur en arbetsmiljöfråga kan röra sig i systemet för samverkan i arbetsmiljöfrågor.
 5. Ha kunskap om vad lagstiftningen säger om samverkan.
 6. Ha kännedom om centrala och eventuellt lokala samverkansavtal.

Om utbildningen

Vill du veta mer om utbildningen och vad den erbjuder? Här finns en sida som ger överblick och även stöd för att berätta vidare för dina kollegor.
Nyfiken?

Inspireras av andra som använt utbildningen.
Hämta presentationsmaterial.

För utbildningsledare

Funderar du på vad din roll är? Vill du ha tips på metoder och frågor som aktiverar och engagerar deltagarna? Eller undrar du vilken teknik du behöver för att allt ska fungera? Vi hjälper dig planera och genomföra en utbildning.
Är du utbildningsledare?

Här har vi samlat information, vägledning och stödmaterial bara för dig.